اسم اعظم_ اسم اعظم د رمورد شعر شیخ بهایی -جفر جامع

در نسخه دیگر اسم او با سور قرانی 
این نسخه ی دیگر است
(نسخه دوم )


  هشت حرفست به ترتیب و نظام ****بسط حرفیش چهل گشته تمام .
لفظیش 19.از روی جمل *****هست چون مدخل بسط به عمل
 نقطه اش 19 از روی جمل   ***** اصلح بنظر میاید مترحم
 اولش میم چهارم لام است  *** سیمش شهره در این ایام است
 طا بود اخر شش حرف در او *** نکته سنجی که بفهمد نیکو
 در سه جا مصدر اسمش دال است *** در سر ایه ای از انفال است
 اولش 17 اخرش سین است  ***  متصل در وسط یا سین است
 قلب او باعث خوشحالیهاست ***  فتح و نصبش همگی نور و ضیاست 
شامل کلی او دارد حروف      ***       جامع علت اثار حروف 
عدد بینه اش 70 است     ***    این هم از قاعده ای استاد است
 خوانم ان دل بیاید این رمز   ***     نکته فاش رموزات بغمز 
ای بهایی چو تو این کشف رموز ***  کردی و یافتی ان.نقد کنوز
 بیش از این کاشف این راز مباش  ***  راز پنهان کن و غماز مباش 
هر که اهلیت این کار هست  ***  بدعا حاصل از این حالش هست
 دم فرو بند که نااهل شریر  ***   نشود زین روش خاص خبیر 
من بتوفیق خداوند غفور       ***    طالبان را بنمودم دستور 
اصل و فرعش بنمودم برموز  ***   فاش کردم بهمه نقد کنوز
 به بهایی هم از صدق و صفا  ***  بکنند از ره اخلاص دعا 
سه و شش و پنج بد و جلوه هو ***  پرده برداشت بتعظیم از او 
شد ز پنجش حضرت اماده  ***  و زشش گشت جهان اباده 
جلوه در کار چو تکرار نمود  ***  پرده از سر هو الله گشود
 ها شش و واو ز ها یافت قرار ***   امده واو احد را معیار
 جمع ها واو شد جمل        ***     رقم واحد امد مدخل.

 

+ نوشته شده در  جمعه 1393/02/19ساعت 12:59  توسط Hossein  |