اسم اعظم_ اسم اعظم د رمورد شعر شیخ بهایی -جفر جامع

در نسخه دیگر اسم او با سور قرانی 
این نسخه ی دیگر است
(نسخه دوم )

  هشت حرفست به ترتیب و نظام ***بسط حرفیش چهل گشته تمام .
لفظیش 19.از روی جمل ***هست چون مدخل بسط به عمل

 نقطه اش 19 از روی جمل ***اصلح بنظر میاید مترحم

 اولش میم چهارم لام است***سیمش شهره در این ایام است

 طا بود اخر شش حرف در او ***نکته سنجی که بفهمد نیکو

 در سه جا مصدر اسمش دال است ***در سر ایه ای از انفال است

 اولش 17 اخرش سین است ***متصل در وسط یا سین است

 قلب او باعث خوشحالیهاست***فتح و نصبش همگی نور و ضیاست 

شامل کلی او دارد حروف ***جامع علت اثار حروف 

عدد بینه اش 70 است ***این هم از قاعده ای استاد است

 خوانم ان دل بیاید این رمز ***نکته فاش رموزات بغمز 

ای بهایی چو تو این کشف رموز*** کردی و یافتی ان.نقد کنوز
 بیش از این کاشف این راز مباش ***راز پنهان کن و غماز مباش 
هر که اهلیت این کار هست***بدعا حاصل از این حالش هست
 دم فرو بند که نااهل شریر ***نشود زین روش خاص خبیر 

من بتوفیق خداوند غفور ***طالبان را بنمودم دستور 

اصل و فرعش بنمودم برموز ***فاش کردم بهمه نقد کنوز

 به بهایی هم از صدق و صفا***بکنند از ره اخلاص دعا 

سه و شش و پنج بد و جلوه هو***پرده برداشت بتعظیم از او 

شد ز پنجش حضرت اماده***و زشش گشت جهان اباده 

جلوه در کار چو تکرار نمود ***پرده از سر هو الله گشود

 ها شش و واو ز ها یافت قرار ***امده واو احد را معیار

 جمع ها واو شد جمل ***رقم واحد امد مدخل.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1393/03/19ساعت 12:59  توسط Hossein  |