اسم اعظم_ اسم اعظم د رمورد شعر شیخ بهایی -جفر جامع
سلام

در این فایل ها نسخه های متعددی از اشعار مورد برسی قرار گرفته است

دریافت فایل

در pdf زیر نیز اشعار شیخ بهایی از نسخه ی تاجیک بیان میشود و یکی از نوادگان شیخ بهایی نقل میکند که بدون تحریف است(با تشکر از اقای اسدی)

دریافت فایل

+ نوشته شده در  شنبه 1393/06/22ساعت 20:0  توسط Hossein  | 

اشعار شیخ بهایی 

 نسخه اول (نسخه اصلی(بخورا گفت حق اندر تورات  ******   در صحف گفت خدایش بخوات. 

هشت حرفست به ترتیب و نظام*** ****  بسط حرفیش 40 گشته تمام.
 لفظیش 19از روی جمل**    **** * هست چون مدخل بسط به عمل.
 اولش میم چهارمش لام.است****  ***   سیمش شهره در این ایام است.
 طا بود اخر شش حرف در او***   ***     نکته سنجی که بفهمد نیکو.
و هو الله لا اله الا هو****    ***    فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم.
 چهارده حرف رساند این اسم   *******   اولش انکه گشایی تو طلسم.
 یا بدوح یا سبوح یا قدوس*     ********   ا............................ .
 بدوح الله الملک لا اله الا هو***      **** وهو الله الملک لا اله الا هو.
 صفر وسه الف کشیده مدی بر سر*  ***   *میمی کج کولی نردبانی در بر.
 با چهار الف و ها و وای معکوس    *****   این است یقین نام خدای اکبر.

هست در مصحف ما بعد سه میم*  *****    *در میانهای سور ها میم .
 هشت اسم از ان حروف نگار**    *****     از اسامی حضرت جبار.
 ظاهر و تام و فاضل و دیان    *******    شافی مولی و امین و امان. 
اصل این حرفها دو باشد و ده**        *****   ** عدد لا اله  الا الله.
 عدد واجب همین عدد باشد*     *****     که بروجات را رصد باشد.
کاف و ها و یا عین صاد امد**    *****     آیه دیگرش مراد امد.
 اول ایه هست فالله خیر **    *****    تا به الراحمین نهایه سیر.
 حافظا و هو ارحم اش وسط است ***  راست است این تمامی بی غلط است.
 در سه جا مصدر اسمش دال است **  ***  در سر ایه ای از انفال است.
 خوانده حیوم دگر یک قیوم *    ***    مغربی گفت که هست او طیوم. 
اولش هفده اخرش سین است    *** *   متصل در وسط یا سین است.
 ای دو عالم به یک امر از تو تمام    ***    کاینات از تو به تنسیق و نظام.
 همه از جود تو دارد بوجود     ****    پیش ذاتت به رکوع و به سجود.
 نزد اهل خرد و اهل عیان     ****      حرف جیم عدد اوست چه جان. 
ینی اسماء حروف ار نبود                ***** سر دعوات مقرر شود.
 هیچ شک نیس که در اسرع حال     ***     به حاجت برسد بی اجمال.
 گنج اسرار الهی حرف است  ***    مخزن گوهر شاهی حرف است. 
سی و شش حرف که در گفت و شنود ***  کسی به پایان رموزش نرسید.
 اثرش نامتناهی بدوام     ******     متنفع ز و چه خاص چه عام. 
شارع عالم خواص جبروت    ******    فاتح عالم ملک لا هوت .

اسم اعظم که نهان از نظر است   ***  عقلها جمله از ان بی خبر است .
 الف و یک اسم که دارد دادار   ***   هر یکی قاعده ای را در کار. 
یکی از ان.داشت یکی پیغمبر   ***      پدر و مادر موسی 4ازبر. 
مادر موسی عمران چو زاد   ****    ینی ان اسم به دختر بنهاد. 
لیک میداشت نهان از هرکس  ****    پدرش بود از ان مخبر و بس.
 تا بفرمان خداوند جهان    *****   یافت عمران شرف وصلت ان.
 شد از ان اسم مقدس اگاه        ***     ** که بود اعظم اسماء الله.
 گفت یا رب بصفات این اسم*    ***    بحق بحرمت ذات این اسم.
 که مرا ده ولدی با مقدار  *** **  صاحب معرفت و علم و کمال.
 نبی مرسل خود ساز او را   ******   از ده مرتبه بنواز او را.
 داد او را پسری رب الجلیل   ***    که زداد جامه فرعون به نیل . 
نوح از برکت این اسم.و صفات   ***     یافت از مهلکه اب نجات .
 موسی از پرتوی این اسم به طور   ****  یافت گفتار تجلی با نور . 
عیسی این اسم چو خواند بر اموات  ****   یافت از اثر اسم.حیات .
 هر چه از عالم از این اسم بپاست  ***  زان که این اسم کنوز اسماست. 
وه چه اسمی است که بسیار کسی   ***   نیستش بر سر ان دسترسی .
 خاصیتهاش ندارد پایان      *******   عارفان جمله از او بیتابان.
 اسم خاصی است که اسرار جهان    ***   هست در.کنز حروفش پنهان . 
کس چه داند که اسرار است این    ****  خاصه زمره ابرار است این.

لفظ این اسم چه تکرار کنی      ****    چون با اداب و ادب کار کنی.
 قفل هر کار گشایی به مراد     ***        گردی از فیض مدامش دلشاد.
 چهارده حرف رساند این اسم     ***     اولش انکه گشایی تو طلسم .
 دشمنت نیست شود چون سیماب     ***    بند گردد به دمیدن سیلاب .
 گر بخوانی ز صدق و یقین    ****     کشف گردد همه گنج زمین . 
جنیان با تو مصایب گردند     *****    اولیا جمله به تو پیوندند . 
جمله خلق سر افکنده تو    *****     قیصر و روم شود.بنده تو . 
همه خلق مطیعت گردد     *****      کیمیا نیز نصیبت گردد.
هیچ علمی به تو مشکل نشود   ***   یکزمان خلق ز تو غافل نشود . 
متصل باشی خندان و دلشاد     ***     دین و دنیای تو گردد اباد . 
لیک هر کس به طریق دیگر  ***     دارد از حالت این اسم خبر . 
سر اسماء حروفش بتمام    ***       نتوان گفت مبادانکه عوام . 
مطلع گشته بدان کار کنند   ****    خلق را بیهوده ازار کنند . 
امر خاصان.نتوان گفت بعام    ***    تا نیابد اثرش جاهل خام . 
باشد از حسن عمل اهل کمال    ***    چو بیابند از این اسم مجال .
 نرود از پی انصاف به در    *****     و ز بدیها بنماید حذر . 
در عمل عزم بدی ها نگردد   ***    فکر در باب ردی ها نگردد . 
هر کسی را داده از این اسم نشان   ***   بطریقی که بر او.گشته عیان . 
بخورا گفت حق اندر تورات   ***   در صحف گفت خدا یش بخوات . 
چند در سوره انجیل بخوان    ***      بدرستی همان است همان . 
خوانده حیوم دگر یک.قیوم  ***   مغربی گفت که هست او. طیوم .
 هست مشهور عرب بر جانه   ***     عجمی گفت ورا بر خانه .
 دیلمی گفت رقم کافلنا     ****       باز جمعی دگرش راحلنا .
 بخیه.قوم دگر جاهرشا     ****    هست بو خانه دگر جامرشا .
 در احادیث روایت خبر است  ***   هر یکی راست طریقی دیگر .
 گر چه این اسم بسی مشهور است  ***   لیکن این خانه چنین منظور است .
 سال عمرم چو به اخر برسید    ***      فکرتم.پرده از این .رمز درید .
 از ذخائر که کنوز اسما است      ***    بنده این اسم.در اوردم راست . 
بهر اسانی ارباب طلب        *****    کردم.این اسم به قانون ادب . 
خواستم تا که.در این بکام    *** **       بنهم بر قدم مردان گام . 
لله الحمد که توفیق احد    *****      داد از این هنرم فیض مدد . 
من در این علم بسی بردم.رنج    ***     که طلسمات گشودم.زین گنج .
 سر این.گنج.گوهر بگشودم      ***      گوهرش بین که عیان بنمونم . 
حوریانرا همه بی سر و نقاب   *****    بنمودم بر کل احباب . 
بهر طلاب گشودم سر گنج    ***     نقد این گنج نمودم بی رنج . 
مزد مردی که از این معدن خاص ***  گوهرش را چه بباید بخواص . 
عمل خیر به بنیاد کند     *******      از بهایی بدعا یاد کند. 
غرض این است که ارباب طلب   ***   نبرد از پی مقصود لقب . 
این قواعد چو سراسر خواند    ***   بهر ما فاتحه ای برخواند . 
چون از این اسم بیابد اثر   ******    نرود از ره انصاف به در. 
ای که خواهی بودت علم و عمل  ***   تا شود مشکل از این علمت حل . 
گوش جان باز کن و دیده دل    *****     تا کنم بهر تو این مشکل .
 گر تو را میل به تقریر من است  ***   بر گشا گوش که وقت سخن است. 
سخنم گوهر گوش دل کن   ******   گوهر گوش خرد حاصل کن . 
اگر از علم پی الهی   **********    بی تعلم سبقی میخواهی .
 بهر طلاب از این نسخه ژرف  ***  کاملان راست در او چند شگرف. 
من ار این طایفه دارم سبقی   ***   خوانده ام.در پی ایشان ورقی.
 در رموزات که فکرم جلی است  ***   از عطاهای ولی و نبی است.
 هست در مصحف ما بعد سه میم   ***    در میانهای سور حا میم .
عددش با سور قرانی      ******      متساوی است اگر میدانی .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/21ساعت 13:12  توسط Hossein  | 

سلام بر دوستان عزیز

امروز میخوام در مورد اداب دعا کردن که در کتاب خزینه الفواعد فی احسن المقاصد دیدم رو برای شما در این مطلب ذکر کنم:

<<   در اداب دعا بنده باید وقت دعا هر گناهی که کرده باشد به خاطر نیاورد و دعای معجب مستجاب نباشد اگر معصیت به خاطر ارد. در وقت دعا نظر خاص باید به رحمت داشت و   که البته این دعا مستجاب است انشا الله تعالی.

از خالصه الحقایق  رسول صل الله علیه وآله وسلم فرمود: چون وقت دعا با روی هر دو دست و مخواهید به پشت دستها و چون فارغ شوید از دعا هر دو دست بر روی فرود ارید.

و هم از اداب دعا این است چون دست به دعا برداشته باشی در ان زمان چپ و راست ننگری وبه دست بازی نکنی و جای دیگر نظر نکنی  چشم زیر داری و هر دو دست برهنه کنی تا ارنج  و با  اواز   پست زاری کنی که به وقت دعا  اواز  بلند برداشتن معصیت است.

ودر وقت دعا الحاح  کنی که خداوند التعالی الحاح بسیار در دعا دوست دارد.

و این در دعا بگوید الهی ان چیزی که میخواهم مرا بده در عافیت و در رضای خود زیرا که هر نعمتی که تو دهی اگر دران عافیت نباشد بلااست و اگر در عافیت باشد که و رضای حق تعالی نباشد ان نعمت عافیت نیز بلا است و بیماری.>>

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/05/19ساعت 11:43  توسط Hossein  | 

فرد باید همه ی شرایط را رعایت کند.
شرایط:

1.فرد باید قسم بخورد که این گفته های من را به هیچ کسی نگوید و  در هیچ مطلبی ذکر نکند.

2.باید قسم بخورد که در صورت استفاده از این اسم نیت  بدی و سویی نداشته باشد .


۳.فرد ان مقدار پولی که در مقابل گفتن حروف و اسما اشعار شیخ بهایی به من میدهد رادر پایان توضیحات من از شعر حلال کند .

4.فرد باید مبلغ 200 هزار تومن  واریز کند .


شماره کارت:6037991867910550
بنام حسین کریم زاده .

5.افراد که مایل به گرفتن حروفات و اسما و رموزات شیخ بهایی هستند .

به شماره 09381744037

اول فقط اس ام اس بزنند و در متن اس ام اس کلمه    رموزات شیخ بهایی درباره ی اسم اعظم   نوشته باشند .منظور از نوشتن اسم اعظم در متن اس ام اس ان است که شما حروف و اسما شیخ بهایی را میخواهید.

 

بعد از کلمه اسم اعظم در اس ام اس اول .در اس ام اس دوم اسم -سن- تصحیلات-شهر  خود را بفرستد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/03/21ساعت 13:50  توسط Hossein  | 

پاسخ برخی از سوالات متداول دوستان:

1.برخی از افراد میگویند که این هایی که شما میگویید فقط اسم و حروف هستند مهم درک این  اسمه:

اولا:در جواب دوستان میگویم درسته اما در بیتی از شعر میبینم که:
" گنج اسرار الهی حرفست ***مخزن گهر شاهی حرفست "
ینی ای کسی که می خواهی به گنج و مخزن اسرار الهی دست پیدا کنی باید با حروفات این کار رو بکنی.

 دوما:    "یعنی اسما حروف ار نبود*** سر دعوات مقرر شود "

     "هیچ شک نیست که در اسرع حال***با حاجت برسد بی اجمال"

 
2.دوست دیگری سوال کردند:

من همین الان میخوام از این اسم استفاده کنم و همین لحظه و همین دقیقه صاحب ثروت و مقام شوم.

در ابیاتی از شعر داستانی از عمران و حضرت موسی اورده شده که بیت ها رو مینویسم و توضیخ میدم:

تا بفرمان خداوند جهان    *****   یافت عمران شرف وصلت ان.
 شد از ان اسم مقدس اگاه        ***     ** که بود اعظم اسماء الله.
 گفت یا رب بصفات این اسم*    ***    بحق بحرمت ذات این اسم.
 که مرا ده ولدی با مقدار  *** **  صاحب معرفت و علم و کمال.
 نبی مرسل خود ساز او را   ******   از ده مرتبه بنواز او را.
 داد او را پسری رب الجلیل   ***    که زداد جامه فرعون به نیل . 

اگر دقت کنید در همان زمان فرزندی به نام حضرت موسی متولد نشده که در همان دقیقه به عنوان پیامبر خدا برگزیده شود .بلکه دعا از طرف خداوند قبول شده و بعد از سیر تولد و... موسی به عنوان پیامبر خدا برگزیده شده.

3.دوستی فرمودند:

چرا در مقابل دادن اسم اعظم حق الکشف یا حق زحمه دریافت میکنید:

جواب:افراد زیادی هستند که دنبال این اسم و رمز این شعر هستند و سال های زیادی از عمر خودشون رو صرف پیدا کردن این رمز کرده اند در مطلبی میخوندم که فردی 17 سال دنبال این اسم بوده . بنده این وبلاگ رو باز کردم تا  دوستان توجه داشته باشند همچین فردی که به طور کامل این  اسم رو کشف کرده وجود داره و مطالبش رو با دوستاران این علم به اشتراک میزاره.اما بابت این وقت با ارزشی که در پی کشف این شعر گذاشته ام

مبلغی به عنوان حق الکشف یا حق الزحمه دریافت میکنم که در مقابل این رموزات و حروفات و اسم ناچیز هست .افرادی هستند که چند سال عمر خودشون رو میزارن در پی کشف این شعر وبه جایی هم نمیرسند.در اخر اینرو هم بگم افرادی که تمایل به گرفتن این حروفات و رموزات و اسما از بنده هستند از نظر بنده گزینش میشوند و بعد سایر مراحل طی میشود.

4.یکی از دوستان در بخش نظرات به بنده شیاد و کلاهبردار گفته بود:

جواب :باید بگم بنده نه کلاهبردارم نه شیاد نه اون چیزی که شما فکر میکنید اگر بنده اون چیزی که شما فکر میکردید بودم خیلی راحت این کار و میکردم و شرطی به نام حلالیت مبلغ دریافتی که فرد بعد از گفتن رموزات ان را حلال میکند نمیگذاشتم گر چه این مبلغ با توجه به توضیحات من و قبول شرایط حلال هست.

بنده فقط اطلاعاتی که خودم بدست اوردم در ازای شرایطی در اختیار برخی از دوستان قرار میدهم. یا بعضی از دوستان که نمیدونن چی به چیه یا اصلا این وبلاگ در مورد چیه نظر غیر اخلاقی میدن.

5.دوست دیگری فرمودند :
حالا که این اسم رو دریافت کردیم چجوری ازش استفاده کنیم :

جواب :اشاره به بیتی میکنم:

"لفظ این اسم چو تکرار کنی***چون با اداب و ادب کار کنی"

"قفل هر کار گشایی به مراد***گردی از فیض مدامش دلشاد"

باید بگم گه که هنوز بنده دقیقا و قطعا به اون اداب و ادبی که منظور شیخ بهایی بوده نرسیدم .اما با توجه به اون دستور العملی که دارم و استفاده میکنم  نتیجه هایی از این اسم در دراز مدت گرفته ام.ودر هنگام گفتن رموزات این اسم به دوستان این دستور العمل ها را نیز میگوییم .اما در ابیاتی از شعر به طرز استفاده هایی اشاره شده که بیتی مینویسم

"گفت یا رب به صفات این اسم*** به حرمت ذات این اسم"

ینی خداند رو به صفات و ذات این اسمش قسم داده.

6.یکی از دوستان سوال کردند که: ایا اگر چند نفری کی شما این اسم را به اونا میدید از این اسم استفاده کنن خاصیت ان از بین نمیره؟

جواب :خیر -خاصیت ان محدود نیست در جواب خودم به بیتی اشاره میکنم که به صورت روشی به این موضوع اشاره کرده است:

"اثرش متناهی به دوام *** متنفع ز و چه خاص چه عام"

"شارع عالم خواص جبروت ***فاتح عالم ملک لا هوت"

7.دوستی سوال فرمودند: ایا این اسم مورد نظر شما مگه "بسم الله الرحمن الرحیم" یا"الله لا اله الا هو" نیست مگه:

جواب :خیر اسم مورد نظر شیخ بهایی این ایه های شریف نیست چون که اولا:این اسم از 8 حرف تشکیل شده دوما:عدد ابجد ان 114 هست .سوما:این این اسم حروفاتی وجود دارد مانند حرف "طا" که اصلا در این ایات شریفه  نیست.

8.دوستی سوال فرمودند: وقتی ما شرایط را رعایت کردیم و حق الکشف را پرداخت کردیم شما حروفات رو به ما میگی و دیگه چه چیزی میگید:

جواب: وقتی شما به بنده اس ام اس زدید بنده از شما سوالاتی میپرسم و در صورت اینکه مجوز دریافت رو از من گرفتید .باید شرایط رو نگاه کنید و شرط 3 که همان حق الکشف یا حق زحمه هست رو پرداخت کنید.زمانی که پرداخت کردید به بنده اس ام اس میزنید و زمان پرداخت رو میگید. بنده به شما وقت میدم که در اون زمان باید زنگ بزنید اما قبل از زنگ زدن یه کاغذ و خودکار اماده کنید و وبلاگ رو باز کنید تا متن شعر رو داشته باشید ضمننا توجه داشته باشید توضیحات بنده حدود نیم ساعت تا یک ساعت طول میکشد پس شارژتون وسط راه تموم نشه .بنده تک تک اون بیت های لازم رو میخونم و برای شما توضیح میدهم شاید برای توضیح بیتی 5 دقیقه زمان صرف شود.زمانی که بیت ها و خوندم و حروفات مورد نظر شعر رو برای شما گفتم مطابق با شعر اسم  اعظم مورد نظر شعر رو  برای شما از شعر در میارم و بعد اثباتش میکنم که این اسم درسته چون شاید برخی از دوستان بگند که شما از کجا میدونید این اسم درسته.بعد از حروفات و اسم و توضیحات در مورد استفاده از اسم بحث می کنیم.

9.ایا هر کسی میتونه به این اسم دست پیدا کنه؟

جواب: اشاره به ابیاتی میکنم:

"ای که خواهی بودت علم و عمل  ***   تا شود مشکل از این علمت حل . 
گوش جان باز کن و دیده دل    *****     تا کنم بهر تو این مشکل .
 گر تو را میل به تقریر من است  ***   بر گشا گوش که وقت سخن است. 
سخنم گوهر گوش دل کن   ******   گوهر گوش خرد حاصل کن . 
اگر از علم پی الهی   **********    بی تعلم سبقی میخواهی .
 بهر طلاب از این نسخه ژرف  ***  کاملان راست در او چند شگرف"

ای طالبی که میخواهی این شعر رو کشف کنی این شعر ژرف =عمیق و پیچیده هست .

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/03/18ساعت 12:57  توسط Hossein  | 

 

بنده چند تا از این ابیات را به زبان ساده بیان میکنم و معنیشون رو میگم.(فقط گفته های شعر نه کشفیات خودم ...)


 گفته "۸حرفست به ترتیب و نظام "
 از این میشه نتیجه گرفت که این اسم اسم ۸حرفی است .


"لفظیش ۱۹از روی جمل"
در این اسم لفظی  هست از  حروف ابجد هست که  جمع ابجد ان ۱۹ است. 
"اولش میم چهارمش لام است***سیمش شهره در این ایام است"
"طا بود اخر شش حرف در او ***نکته سنجی که بفهمد نکو"
حروف ابجد "میم- لام -طا " جزوه حروف این اسم هستند.
 "اسرار حروفش به تمام ****نتوان گفت مبادانکه عوام"
"مطلع گشته بدان کار کنند***خلق را بیهوده ازار کنند
"
 
در بعضی سایت ها نوشته که این اسم مخصوص افراد 
خاصه اما شیخ بهایی میگه که من نمیتونم راز این شعر 
رو بگم چون ممکنه بعضی از افراد اونو بدونن و 
سو استفاده کنن "ینی اگر کسی این اسم رو داشته 
باشه میتونه ازش استفاده کنه " 
 
در بیت اخر شعر نوشته :
"عددش با سور قرانی ***متساوی است اگر میدانی"
به طور صریح گفته عدد این اسم با سور قرانی ینی 
۱۱۴ برابر است.
دوستانی که دنبال این اسم میگردند توجه کنند این اسم از 8 حرف تشکیل شده و عدد ابجد ان 114 است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/03/08ساعت 12:58  توسط Hossein  | 

در نسخه دیگر اسم او با سور قرانی 
این نسخه ی دیگر است
(نسخه دوم )


  هشت حرفست به ترتیب و نظام ****بسط حرفیش چهل گشته تمام .
لفظیش 19.از روی جمل *****هست چون مدخل بسط به عمل
 نقطه اش 19 از روی جمل   ***** اصلح بنظر میاید مترحم
 اولش میم چهارم لام است  *** سیمش شهره در این ایام است
 طا بود اخر شش حرف در او *** نکته سنجی که بفهمد نیکو
 در سه جا مصدر اسمش دال است *** در سر ایه ای از انفال است
 اولش 17 اخرش سین است  ***  متصل در وسط یا سین است
 قلب او باعث خوشحالیهاست ***  فتح و نصبش همگی نور و ضیاست 
شامل کلی او دارد حروف      ***       جامع علت اثار حروف 
عدد بینه اش 70 است     ***    این هم از قاعده ای استاد است
 خوانم ان دل بیاید این رمز   ***     نکته فاش رموزات بغمز 
ای بهایی چو تو این کشف رموز ***  کردی و یافتی ان.نقد کنوز
 بیش از این کاشف این راز مباش  ***  راز پنهان کن و غماز مباش 
هر که اهلیت این کار هست  ***  بدعا حاصل از این حالش هست
 دم فرو بند که نااهل شریر  ***   نشود زین روش خاص خبیر 
من بتوفیق خداوند غفور       ***    طالبان را بنمودم دستور 
اصل و فرعش بنمودم برموز  ***   فاش کردم بهمه نقد کنوز
 به بهایی هم از صدق و صفا  ***  بکنند از ره اخلاص دعا 
سه و شش و پنج بد و جلوه هو ***  پرده برداشت بتعظیم از او 
شد ز پنجش حضرت اماده  ***  و زشش گشت جهان اباده 
جلوه در کار چو تکرار نمود  ***  پرده از سر هو الله گشود
 ها شش و واو ز ها یافت قرار ***   امده واو احد را معیار
 جمع ها واو شد جمل        ***     رقم واحد امد مدخل.

 

+ نوشته شده در  جمعه 1393/02/19ساعت 12:59  توسط Hossein  |